Giáo dục & Công nghệ

Chuyển đổi số cho các doanh nghiệp

Chuẩn bị cho Chương trình tư vấn cho các doanh nghiệp Việt Nam chuyển đổi số, tháng 6/2021 HAFACEN đã tiến hành khảo sát 500 DN về chuyển đổi số.
Tổ chức Kết nối Thương mại Quốc tế
Vmice
VIPRODEX
World Food Asia
Vimat Corp
Silk Sense
Megacom Vietnam
 ACE of M.I.C.E.
ITB Asia
Up